Getting full auto complete with CodeIgniter in Eclipse

Chào các bạn mình cũng đã từng gặp trường hơp này khoái dùng eclipse và Zend nhưng khi nhẩy vào dự án Codeigniter thì lại bị vấn đề là code nó không sổ ra cho mình rất khó chiu nên mình tìm mãi đã ra 1 vấn đề như này các bác cứ đọc sơ sơ sẽ hiểu và làm được ngay ấy mà

Earlier this month EllisLab, Inc. Released for general consumption Codeigniter . So… I am releasing a NEW screen cast on how to get auto-complete working in Eclipse PDT with the new version.  Especially since it is different from the last way I did it.  This works in BOTH controllers and Models.  This unfortunately does not automatically include CUSTOM libraries, controllers, or models… but it does take care of all the CORE classes built into Codeigniter. Tiếp tục đọc

Advertisements